Pagina de start Noutăţi Harta site-ului Despre site
Timpul local în Moldova: 17.01.2018 23:33 md ru en
Regulamentul
Despre Comisie | Regulamentul
REGULAMENTUL
Comisiei interdepartamentale pentru protecţia secretului de stat
 
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Comisia interdepartamentală pentru protecţia secretului de stat (în continuare – Comisia) este creată conform Legii nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.45-46, art.123) şi este un organ colegial, care coordonează activitatea autorităţilor publice, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, indiferent de forma de proprietate, în domeniul protecţiei secretului de stat. Comisia îşi realizează funcţiile şi abilităţile supradepartamentale în conformitate cu Legea sus-menţionată şi prezentul Regulament.
2. Comisia asigură, în limita competenţelor sale, promovarea politicii de stat în domeniul protecţiei secretului de stat, înregistrează nomenclatoarele departamentale de informaţii care urmează a fi secretizate, organizează şi coordonează activitatea cu regim secret a autorităţilor publice centrale şi locale, întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi subdiviziunilor lor structurale, indiferent de forma de proprietate, a reprezentanţelor diplomatice şi a altor instituţii ale Republicii Moldova din străinătate. Comisia examinează, de asemenea, aspectele privind protecţia tehnică a informaţiilor atribuite la secretul de stat, elaborează măsuri organizatorice şi tehnice pentru asigurarea dreptului la proprietate asupra informaţiei.
3. Activitatea Comisiei este reglementată de legislaţia Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova şi hotărîrile Guvernului, de prezentul Regulament şi de tratatele internaţionale, la care Republica Moldova este parte, şi este orientată spre exercitarea controlului asupra realizării acestora în partea ce se referă la protecţia secretului de stat.
 
II. ATRIBUŢIILE COMISIEI
4. În scopul asigurării realizării sarcinilor de bază, Comisia:
1) elaborează principiile conceptuale ale politicii de stat în domeniul protecţiei secretului de stat;
2) creează şi perfecţionează sistemul de protecţie a secretului de stat, baza lui organizatorico-juridică;
3) asigură dirijarea metodico-organizatorică a sistemului de protecţie a secretului de stat, funcţionarea lui;
4) exercită controlul tehnic asupra aplicării legislaţiei cu privire la protecţia secretului de stat de către autorităţile publice la întreprinderi, instituţii, organizaţii şi subdiviziunile lor structurale, indiferent de forma de proprietate, la reprezentanţele diplomatice şi la alte instituţii ale Republicii Moldova din străinătate;
5) organizează şi coordonează activitatea organelor administraţiei publice, întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi subdiviziunilor lor structurale, indiferent de forma de proprietate, de asigurare a regimului secret şi protecţiei tehnice a informaţiilor despre comenzile de stat, contractele şi programele referitoare la chestiunile de apărare naţională, lucrările de mobilizare, securitate, mărimea rezervelor de stat, precum şi la realizarea unor decizii în domeniul politicii externe;
6) elaborează, în limitele competenţei sale, în comun cu autorităţile administraţiei publice şi cu Serviciul de Informaţii şi Securitate, şi prezintă Guvernului spre aprobare proiectele actelor normative în domeniul protecţiei secretului de stat;
7) organizează desfăşurarea investigaţiilor ştiinţifice cu privire la elaborarea bazelor conceptuale ale politicii de stat în domeniul protecţiei secretului de stat, criteriilor de evaluare a prejudiciilor aduse statului în cazul scurgerii informaţiei ce constituie secret de stat;
8) efectuează în comun cu autorităţile administraţiei publice şi cu organizaţiile ştiinţifice analiza dezvoltării mijloacelor tehnice în domeniul protecţiei informaţiei;
9) elaborează şi prezintă Guvernului spre aprobare Nomenclatorul informaţiilor atribuite la secrete de stat, face propuneri privind modificarea şi completarea acestui Nomenclator;
10) înregistrează nomenclatoarele departamentale de informaţii, care urmează a fi secretizate şi aprobate de conducătorii autorităţilor publice cu împuterniciri de dispoziţie asupra informaţiilor în cauză;
11) eliberează certificate de securitate în modul stabilit de legislaţia în vigoare;
12) controlează termenele de acţiune stabilite anterior a parafei respective de secretizare pentru informaţiile atribuite la secretul de stat;
13) elaborează şi prezintă Guvernului propuneri de pronosticare a cheltuielilor bugetului de stat pentru măsurile de protecţie a secretului de stat;
14) colaborează, în limita competenţelor sale, cu organele similare ale altor state în domeniul protecţiei reciproce a informaţiei secrete, transmise în baza acordurilor internaţionale, soluţionează chestiunile protecţiei organizatorico-juridice a informaţiilor, participă la expertizarea proiectelor de acorduri menţionate.
 
III. DREPTURILE COMISIEI
5. Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale Comisia este în drept:
1) să suspende executarea lucrărilor în cazul încălcării normelor şi prevederilor protecţiei tehnice a informaţiei atribuite la secretul de stat;
2) să desecretizeze informaţiile care au fost secretizate în mod neîntemeiat, potrivit Legii nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, de persoanele cu funcţii de răspundere din subordine;
3) să solicite de la autorităţile administraţiei publice, întreprinderi, instituţii şi organizaţii, indiferent de forma de proprietate, informaţii privind chestiunile de protecţie a secretului de stat;
4) să organizeze efectuarea expertizei tehnice a obiectivelor, unde se desfăşoară lucrări cu utilizarea informaţiilor atribuite la secretul de stat;
5) să participe la elaborarea programelor de stat în domeniul protecţiei secretului de stat;
6) să înainteze propuneri referitor la proiectul alocaţiilor bugetare necesare pentru realizarea programelor de stat în domeniul protecţiei secretului de stat;
7) în cazuri excepţionale, pentru anumite informaţii atribuite la secretul de stat, să prelungească termenul de secretizare;
8) să examineze şi să aprobe concluzii de expertiză privind posibilitatea şi oportunitatea transmiterii informaţiilor atribuite la secretul de stat.
 
IV. MODUL DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII COMISIEI
6. Comisia îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor prezentului Regulament şi în funcţie de necesitatea soluţionării operative a problemelor apărute.
7. În caz de necesitate, la şedinţa Comisiei pot fi invitaţi şi conducătorii altor autorităţi publice sau persoane juridice.
8. Preşedintele Comisiei:
poartă răspundere personală pentru îndeplinirea de către Comisie a atribuţiilor acesteia;
dirijează activitatea Comisiei;
distribuie obligaţiile membrilor Comisiei;
stabileşte data desfăşurării şedinţelor şi ordinea de zi;
prezidează şedinţele plenare ale Comisiei.
9. Secretarul Comisiei:
asigură activitatea curentă a Comisiei şi efectuează lucrările de pregătire a şedinţelor Comisiei;
pregăteşte materialele pentru şedinţele Comisiei;
este responsabil de perfectarea şi monitorizarea promovării proiectelor de acte normative elaborate şi recomandărilor formulate de Comisie, informînd regulat preşedintele Comisiei referitor la realizarea acestora.
10. Şedinţele Comisiei se desfăşoară de 2 ori pe an sau, în funcţie de necesitate, la indicaţia preşedintelui. Şedinţele se consemnează în procese-verbale, semnate de preşedintele şi secretarul Comisiei.
11. Şedinţele Comisiei se consideră deliberative, dacă la ele sînt prezenţi 2/3 din membrii Comisiei.
12. Deciziile Comisiei se consideră aprobate, dacă pentru ele a votat majoritatea simplă a membrilor Comisiei.
13. Comisia prezintă Guvernului, periodic, dar nu mai rar decît o dată pe an, darea de seamă privind rezultatele activităţii sale.

 

Ultima actualizare: 01.02.2010 sus
Pagina de start Noutăţi Harta site-ului Despre site
Despre Comisie Cadrul Legislativ Agenda Deciziile Comisiei Documente desecretizate Contacte Harta site-ului
Administrarea tehnico-tehnologică: Centrul de telecomunicaţii speciale

Statistica vizitatorilor: 535541